MAY 23 - 25, 2013, KYIV, UKRAINE
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV

ORGANIZING COMMITTEE

Anatoly Konversky, Head of the Committee (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Iryna Khomenko, Deputy Head of the Committee (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Yaroslav Shramko, Deputy Head of the Committee (Kryvyi Rih National University)

Vitaly Krikun (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Sergey Rudenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Gabriel Sandu (University of Helsinki)

Dmitry Zaitsev (Lomonosov Moscow State University)